تلفن
تلفن

88282482 021       88282483  021
ساعات کار
ساعات کار

شنبه تا چهارشنبه 8 -17

نويسندگان رحیم تقی زادفرید و زهره کدخدا     تاريخ انتشار : 92/08/01
تعيين انديس يد روغنها و چربيها به روش هانوس
تعيين انديس يد روغنها و چربيها به روش هانوس
1- هدف
تعیین اندیس ید روغنها و چربیها به منظور تعیین نوع و خلوص آنها
2- كاربرد
این روش برای انواع روغنها و چربی های معمولی، پیه، کره و مارگارین قابل اجرا است.
3- مسؤوليت
این روش برای انواع روغنها و چربی های معمولی، پیه، کره و مارگارین قابل اجرا است.
4- مواد لازم
4-1) مواد شیمیایی و معرفها:
4-1-1) اسید استیک گلاسیال 99 تا 100 درصد خالص
4-1-2) کلروفرم خالص
4-1-3) محلول یدورپتاسیم 15%
4-1-4) محلول نشاسته
4-1-5)محلول هانوس
(6-1-4 محلول هیپو سولفیت دو سود یکدهم نرمال
(2-4  تجهیزات : _____
3-4   )لوازم شیشه اي وغیره:
(1-3-4  ارلن مایر 500 میلی لیتري در سمباده اي
2-3-4   )ارلن مایر 100 میلی لیتري
(3-3-4  بورت 50 میلی لیتري
4-3-4  )پی پت حبابدار 25 میلی لیتري
5- ايمني و توصيه
(1-5 ایمنی:
(1-1-5 هنگام کار ازدستکش استفاده کنید.
(2-1-5 جهت کشیدن مایعات با پیپت حتماً از پوآر استفاده کنید)از کشیدن مایعات با دهان خودداري کنید(.
(3-1-5 کلیه مراحل زیر هود انجام شود
5-2) توصیه: ---
1
-6 اصطلاحات و تعاریف:----
-7 روش کار :
(1-7  مقدمه:
 (2-7 تهیه محلولها :
 7-2-1) محلول یدورپتاسیم 15% : مقدار 5/1 گرم یدور پتاسیم را در 10 سی سی آب مقطر حل کنید.
7-2-2) محلول نشاسته : یک گرم نشاسته را با مقدار کافی آب مقطر مخلوط کنید و حرارت دهید تا بجوش آید سپس سرد کرده و درظرف مخصوص خود نگهداري کنید.
7-2-3)محلول هانوس:مقدار 2/13 گرم  ید خالص را در یک لیتر اسید استیک 99 تا 100 درصد حل کنید و حدود 3 میلی لیتر به آن برم اضافه نمایید( حل کردن ید در اسید استیک زیر هود و در مجاورت حرارت ملایم انجام گیرد و پس از سرد کردن محلول، برم به آن اضافه گردد.)
7-2-4(محلول هیپو سولفیت دو سود یکدهم نرمال: بهتر است دقیق تهیه شود و تعیین غلظت شود.
7-3)مراحل انجام آزمایش:
7-3-1)حدود 5000/0 گرم از چربی و یا 2500/0 گرم از روغن (براي روغنهایی که ترکیبات غیر اشباع زیادي دارند حدود 1/0-2/0 گرم ) را درون ارلن 500 میلی لیتري وزن کنید.
10 cc (2-3-7 کلروفرم به آن اضافه کنید.
25 (3-3-7میلی لیتر محلول هانوس به آن بیفزایید و ارلن را به مدت نیم ساعت در محل تاریکی قرار دهید (در این فاصله گاهگاهی آن را بهم بزنید. )
4-3-7  ) سپس 15 میلی لیتر محلول KIبه آن اضافه نمایید و به هم بزنید.
100 (5-3-7میلی لیتر آب مقطر به نحوي اضافه کنید که محلولهاي جدار ارلن شسته شوند.
(6-3-7سپس با محلول هیپوسولفیت دو سود یکدهم نرمال تیتر کنید.
7-3-7 )با تبدیل رنگ قهو هاي به زرد کمی محلول نشاسته اضافه نمائید و تیتراسیون را ادامه دهید تا رنگ محلول کاملاً سفید شود.
(8-3-7  درب ارلن مایر را بسته و کاملاً تکان دهید تا از ایجاد رنگ سفید مطمئن شوید.
9-3-7 )اعمال فوق را به همان نحوي که براي نمونه انجام دادید روي یک شاهد نیز انجام دهید.
(3-7  محاسبات:
عدد ید را به روش زیر محاسبه کنید.
=  [V1-V2]×N×12.69]/W عدد یدي

مقدار میلی لیترهاي مصرفی هیپو سولفیت دو سود براي شاهد =  V1
2
مقدار میلی لیترهاي مصرفی هیپو سولفیت دو سود برا ي نمونه = V2
نرمالیته مصرفی هیپو سولفیت دو سود = N
وزن نمونه بر حسب گرم = W

منبع مقاله : AOAC