تلفن
تلفن

88282482 021       88282483  021
ساعات کار
ساعات کار

شنبه تا چهارشنبه 8 -17
گروه مقاله : مقالات و انتشارات
تاريخ انتشار : 1386/07/03
كد :54

اندازه گیری و تعیین مقدار دكستروز (Dextrose)

دستورالعمل كنترل كيفي دكستروز (Dextrose)
شرکت آدونیس گل دارو

 Standard Operation Procedure(S.O.P)

تهيه كننده: زهره کدخدا دستورالعمل كنترل كيفي دکستروز  
مقام مسئول: رحيم تقي‌زاد فريد تاريخ تهيه:7/3/1386 تاريخ تصويب:
شماره SOP:107 شماره ويرايش: جايگزين:

دكستروز قندي است كه معمولاً با هيدروليز نشاسته حاصل مي‌شود كه معمولاً حاوي يك ملكول آب و يا به صورت انهيدروس (بدون آب) مي‌باشد.
شرايط بسته‌بندي و نگهداري:در ظرفهاي دربسته نگهداري شود.
برچسب روي محصول:بايد مشخص كند كه دكستروز به صورت هيدروز (همراه با آب) يا انهيدروز (بدون آب) است.
شناسائي:به 5 ميلي‌ليتر از محلول داغ كوپريك تارتارات قلیایی چند قطره از محلول (1 به 20) را اضافه كنيد رسوب قرمزرنگ اكسيد مس تشكيل مي‌شود.
رنگ محلول:25 گم از ماده را با آب به حجم 50 ميلي‌ليتر مي‌رسانيم. رنگ اين محلول نبايد بيشتر از محلولي باشد كه با شرايط زير درست مي‌شود:
مقدار 1 ميلي‌ليتر كوبالتوس كلرايد (Cobaltous chloride)، 3 ميلي‌ليتر فريك كلرايد و 2 ميلي‌ليتر سولفات مس را با آب به حجم 10 ميلي‌ليتر مي‌رسانيم و 3 ميلي‌ليتر از آن را برداشته و با آب به حجم 50 ميلي‌ليتر مي‌رسانيم.
چرخش ويژه:بين  o6/52+ وo2/53 است.
 محلول آزمايش: محلول 100 ميلي‌گرم در ميلي‌متر آمونيوم هيدروكسايد 012/0 نرمال
اسيديته:مقدار 5 گرم را در 50 ميلي‌‌ليتر دي‌اكسيد‌كربن بدون آب حل كرده و چند قطره فنيل فتالئين به آن اضافه كرده و با سديم هيدروكسايد 02/0 نرمال آنرا تيتر می کنیم، تا اينكه رنگ صورتي در محلول ايجاد شود. در اين حالت نبايد بيشتر از 3 ميلي‌ليتر براي خنثي‌شدن محلول، از محلول تيتراسيون استفاده شده باشد.
1
 
آب:(طبق دستورالعمل شمارة 921) روش III
ماده را براي مدت 16 ساعت در دماي 105 درجه سانتي‌گراد خشك مي‌كنيم. مقدار رطوبتي كه براي ماده هيدروز (hydrous from)از دست مي‌رود بايد بين 5/7 تا 5/9% از وزنش باشد و براي فرم غيرآبي (anhydrous)مقدار آبي كه از دست مي‌دهد نبايد بيشتر از 5/0% وزنش باشد.
باقي‌مانده سوزاندن:(طبق دستورالعمل شمارة 281)
 نبايد بيشتر از 1/0% باشد.
كلرايد:(طبق دستورالعمل‌ شمارة 221)
در 2 گرم از ماده مقدار كلرايد نبايد بيشتر از محلول 5/0 ميلي‌ليتر اسيد كلريدريك 02/0 نرمال باشد. (%018/0)
سولفات:(طبق دستورالعمل شمارة 221)
در 2 گرم از ماده مقدار سولفات نبايد بيشتر از محلول 5/0 ميلي‌ليتر اسيد سولفوريك 02/0 نرمال باشد (%025/0)
آرسنيك:(طبق دستورالعمل‌ شمارة 211)، روش I
 ppm1 است.
فلزات سنگين:(طبق دستورالعمل شمارة 231)
مقدار 4 گرم از ماده را با آب به حجم 25 مي‌رسانيم محدوديت تست ppm5 است.
دكسترين:مقدار 1 گرم از پودر دكستروز را با 20 ميلي‌ليتر الكل رفلاكس مي‌كنيم كه در نتيجه آن پودر بايد به طور كامل در الكل حل شود.
نشاسته محلول و سولفيتها:در محلول 1 گرم ماده در حجم 10 ميلي‌ليتر آب يك قطره آيودين (Iodine)اضافه كرده رنگ
2
محلول زردرنگ مي‌شود.
مواد و تجهيزات:
1- آون
2- شيشه ساعت
3- كوپريك تارتارات قليائي
4- آمونيوم هيدروكسايد 012/0 نرمال
5- فنل فتالئين
6- سديم هيدروكسايد 02/0 نرمال
7- اسيد كلريدريك 02/0 نرمال
8- اسيد سولفوريك 02/0 نرمال
9- الكل اتيليك
10- Iodine
11- بالن ژوژه cc10 ، 2 عدد
12- بالن ژوژه cc25 ، 2 عدد
13- بالن ژوژه  50 ، 2 عدد
14- پيپت cc1 ، 4 عدد
15- پيپت cc1 ، 2 عدد 13- بالن ژوژه 13- بالن ژوژهstrongcc

منبع مقاله : روشهاي داخلي آزمايشگاه آناليز دستگاهی شرکت آدونیس