تلفن
تلفن

88282482 021       88282483  021
ساعات کار
ساعات کار

شنبه تا چهارشنبه 8 -17
گروه مقاله : مقالات و انتشارات
تاريخ انتشار : 1386/07/03
كد :55

اندازه گیری و تعیین مقدار بيوتين (Biotin)

دستورالعمل كنترل كيفي بيوتين (Biotin)
شرکت آدونیس گل دارو

 Standard Operation Procedure(S.O.P)

تهيه كننده: زهره کدخدا دستورالعمل آنالیز محلول مولتی‌ویتامین + اسید آمینه  
مقام مسئول: رحيم تقي‌زاد فريد تاريخ تهيه:7/3/1386 تاريخ تصويب:
شماره SOP:107 شماره ويرايش:

جايگزين:

دستورالعمل كنترل كيفي بيوتين (Biotin)
مقدار بيوتين نبايد كمتر از 5/97% و نبايد بيشتر از 5/100% باشد.
شرايط بسته‌بندي و نگهداري:در ظرفهاي دربسته نگهداري مي‌شود.
استانداردهاي مرجع در US:(طبق دستورالعمل‌ شماره 11)
                                     .USP Biotin RS
شناسائي و جذب‌ مادون قرمز:(طبق دستورالعمل شمارة k197)
چرخش ويژه:(طبق دستورالعمل شمارة s781)
 بين ْ89+ و ْ93+ است.
  محلول آزمايش: 20 ميلي‌گرم در ميلي‌ليتر ماده در سديم هيدروكسايد1/0 نرمال
ناخالص‌هاي فرار آلي:(دستورالعمل‌ شمارة 497) متدV
محلول به كار رفته دي‌متيل سولفاكسايد است.
 در صورت لزوم انجام دهيد.
تعيين مقدار (Assay):
مقدار 500 ميلي‌گرم از بيوتين را به دقت وزن كرده و با آب به حجم 100 ميلي‌ليتر برسانيد چند قطره فنيل فتالئين به آن اضافه كرده و با محلول سديم هيدروكسايد 1/0 نرمال آنرا در حالتي كه حرارت مي‌دهيد و به هم مي‌زنيد (با مگنت) آنرا تيتر كنيد.
هر ميلي‌ليتر سديم هيدروكسايد1/0 نرمال برابر است با مقدار 43/24 ميلي‌گرم بيوتين.
1
مواد و تجهيزات:
1- پلاريمتر
2- هيتر همزن
3- مگنت
4- سديم هيدروكسايد 0.01نرمال
5- دي متيل سولفوكسايد
6- فنل فتالئين
7- بالن ژوژه cc100 ، 2 عدد
 
- مدارك مرحع و منابع :USP 28nbsp;

منبع مقاله : usp28