تلفن
تلفن

88282482 021       88282483  021
ساعات کار
ساعات کار

شنبه تا چهارشنبه 8 -17

افزودنی های آرایشی بهداشتی


بیزابولول

پروتیین هیدرولیز شده گندم

اتیل هگزیل اتیل هگزانوات
اروزیل
اسپن 20
اسپن 40
اسپن 60
اسپن 80
اکسید روی
ایزو پروپیل میراستات
آلانتوئین
آمو دایمتیکون تری دی 12 -سترومونیوم کلراید
آویسل ۱۰۱.۱۰۲
آویسل ۱۱۲
بنزیل الکل
به نتریمونیوم
به نتریمونیوم کلراید
پروپیلن کربنات
پلی اتیلن گلیکول 200
پلی اتیلن گلیکول 400
پلی اتیلن گلیکول 4000
پلی اتیلن گلیکول 600
پلی اتیلن گلیکول 6000
پلی کواترنیوم 10
پلی کواترنیوم 37
پلی کواترنیوم 44
پلی کواترنیوم 7
پوویدون آیودان
تالک
تری اتیل استات
دایمتیکون 100
دایمتیکون 1000
دایمتیکون 350
سالیسیلیک اسید
سترومونیوم کلراید
سترومونیوم کلراید
ستیل استئارات الکل
ستیل الکل ستئارات 
ستیل پالمیتات
ستئارات 20
ستئارات 25
سدیم ستو استئاریل الکل
سدیم فلوراید
سوربیتان منو استئارات
سوربیتول
سیکلو پنتا سیلوکسان و دایمتیکون
سیکلوپنتا سیکلوکسان
کراس پویدون
کربنات کلسیم سبک
کربنات کلسیم سنگین
کلاژن
کلسیم تیوگلیکولات
کوجیک اسید
گلیکولیک اسید
لانت  E
لانت ۱۶
لانت O
لانولین
هیدروزن پراکساید
هیدروکسی کینولین سولفات
هیدروکینون